--> Skip to main content

√ Latihan Soal UKK Bahasa Jawa SMP Kelas 8 2021 K13

Contoh Soal UKK Bahasa Jawa SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 revisi Tahun Pelajaran 2019/2021 ini bisa digunakan adik - adik siswa kelas pertengahan (8) sebagai bahan belajar untuk menghadapi soal Ujian Kenaikan Kelas mendatang.

Bahasa jawa ini merupakan mata pelajaran mulok, yang tidak semua Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan mengadakannya. Artinya disesuaikan dengan bahasa daerah masing - masing.

Bapak dan ibu guru pengajar dapat menjadikan soal ini sebagai EVALUASI butir soal UKK di mata pelajaran bahasa jawa, selanjunya untuk bahan / contoh dalam pembuatan soal asli Bahasa Jawa yang bakal diujikan pada satuan pendidikan SMP/MTs kelak. 

Tapi mohon maaf, karena soal ini tidak ada kunci jawaban.

√ Latihan Soal UKK Bahasa Jawa SMP Kelas 8 2021 K13

Soal UKK Bahasa Jawa SMP Kelas 8

Jumlah keseluruhan soal UKK Bahasa Jawa kelas 8 ini adalah 50 butir soal dan bentuk pilihan ganda, dengan pilihan jawaban ABCD. 

Semua soal sudah admin buat dengan acuan yang berasal dari materi serta kisi - kisi Bahasa Jawa kelas 8 SMP/MTs selama 6 bulan terakhir di semester 2. Yang mana hanya diperuntukkan untuk sekolah yang sudah menggunakan kurikulum 2013 revisi.

Agar lebih mudah dalam proses pembelajaran, selain memberikan soal Bahasa Jawa Kelas 8 ini dalam bentuk online, disini admin sudah memberikan Soal PDF yang bisa di akses dan download secara gratis.

√ Latihan Soal UKK Bahasa Jawa SMP Kelas 8 Tahun 2021 K13 PDF, DOWNLOAD

Baiklah, langsung saja berikut ini adalah √ Latihan Soal UKK Bahasa Jawa SMP Kelas 8 Tahun 2019/2021. Selamat mengerjakan...

1

Tuladha layang kasebut diarani layang ....
A. paturan
B. kitir 
c. ulem
d. silaturahmi


Tuladha layang kasebut diarani layang ....
A. paturan
B. kitir 
c. ulem
d. silaturahmiSaka gambar kasebut, bedane layang nomer 1 karo nomer 2 yaiku...
A. Gambar 1, layang ulem amarga isine menehi ucapan ulang taun. Gambar 2, layang kitir,amarga isine singkat.
B. Gambar 1, layang lelayu, amarga isine ngundang ulang taun. Gambar 2, layang kitir,amarga isine singkat.
C. Gambar 1, layang ulem, amarga isine ngundang ulang taun. Gambar 2, layang iber-iber amarga isine ngucapake ulang taun.
D. Gambar 1, layang silaturahmi amarga isine ngraketake paseduluran. Gambar 2, layang ulem sing isine ngundang ing acarane.

4 “Sesarengan serat punika kula nagturi kabar dhateng Bapak, menawi kula sehat walafiat. Mugi Bapak kalian Ibu saha adhik-adhik sehat sedaya.” Perangan teks kasebut nuduhake perangan .... 
A. purwaka basa
B. surasa basa 
C. wasana basa 
D. adangiyah

5 Kanggo kancaku Lolita
sing daktresnani Malang, 2 Maret 2019(2)
ing Surabaya(1)

Assalamualaikum wr. wb

Salam kangen,

Kanthi layang iki aku menehi kabar yen aku lan keluwargaku diparingi sehat waras. Muga-muga Lolita lan keluwarga ya diparingi sehat kuwat.(3)

Lol, ibu lan bapakku Juni mengko arep sowan menyang eyang ing Rungkut. Aku kepingin ndherek amarga aku kangen karo Lolita. Aku kepingin dolan bareng karo Lolita ing Kenjeran. Muga-muga Lolita ora ana acara yo. Aku kepingin mangan lontong kupang lan tuku iwak asin ing kana. Muga-muga Lolita ora ana acara yo.(4)

Lolita, cukup samene wae yo layang saka aku, nganti mengko ing dina preian.(5) Wassalamualaikum wr. wb

Saka kancamu(6)

hesty (7) Hesty (8)

Pranyatan sing bener miturut teks layang kasebut yaiku ...
A. Lolita kangen marang Hesty lan Lolita kepingin menyang Rungkut
B. Hesty ngajak Lolita menyang Kenjeran wulan Juni yen ora ana acara.
C. Lolita karo Hesty kanca SD ing Surabaya, Lan Lolita wulan Juni menyang Rungkut. 
D. Eyange Lolita ana ing Rungkut, lan Hesty dijak menyang Kenjeran wulan Juni.

6 Lol, ibu lan bapakku Juni mengko arep sowan menyang eyang ing Rungkut. Aku kepingin ndherek amarga aku kangen karo Lolita. Aku kepingin dolan bareng karo Lolita ing Kenjeran. Muga-muga Lolita ora ana acara yo. Aku kepingin mangan lontong kupang lan tuku iwak asin ing kana. Muga-muga Lolita ora ana acara yo.(4)

Perangan layang kasebut, diarani .... 
A. purwaka basa
B. surasa basa 
C. wasana basa 
D. adangiyah

7 Undangan Katur dhumateng

Bpk Rahmad ing dalem

Assalamualaikum Wr Wb
Nyuwun kanthi lilaning panggalih saha kalodhangan wekdal panjenengan rawuh wonten ing
Wekdal : Sabtu malem Minggu. 15 Mei 2019
Wanci tabuh : 19.00
Panggenan : dalemipiun Bpk Imam Jl Kawi 18
Gatining sedya : Walimatul Aqiqah ananda Rafalino

Cekap semanten, kula aturaken agunging panuwun mugi Gusti Allah paring berkah dhumateng panjenengan sami.

Wassalamualaikum Wr Wb

Layang kasebut kalebu jenise layang .... 
A. dhawuh
B. kitir
C. ulem
D. pariwara

8 “Saka Eyangmu, saka kancamu, Putranipun Bapak”
Perangan kasebut nuduhake perangan .... 
A. titi mangsa
B. adangiyah
C. paprenah
D. asma terang

9 “Cekap semanten, kula aturaken agunging panuwun mugi Gusti Allah paring berkah dhumateng panjenengan sami.
Wassalamualaikum Wr Wb”

Perangan layang kasebut diarani .... 
A. purwaka basa
B. surasa basa 
C. wasana basa 
D. adangiyah

10 Kanggo Dik Raffi
Dik, tolong mengko sayure dipanasi yo. Suwun

Layang kasebut tuladhane layang .... 
A. paturan
B. lelayu
C. kitir
D. silaturahmi

11 Layang iki dikirim saka instansi pemerintah/swasta,. Layang sing dikarepake yaiku layang ...
A. paturan 
B. iber-iber 
C. pariwara 
D. resmi
12 Innalilahi wainalilahirojiun
Katimbalan dening Gusti kang Maha Kuwaos Jemuwah, 7 September 2018 pukul 03.45
Bapak Dwi Nugroho Yuswa 50 taun Kasarekaken
Jemuwah, 7 September 2018 pukul : 09.00
Makam Umum Tentrem Bendo
Mugi dipunapura sedaya kalepatanipun.

Ahli Waris
Putra wayah

Layang kasebut, tuladhane layang .... 
A. paturan
B. kitir
C. lelayu
D. silaturahmi

13 Layang iki ditulis ing kertas sakecandhake, isine ringkes lan sakperlune, uga ora nganggo amplop.

Titikan layang kasebut kalebu jenise layang .... 
A. ganep
B. kitir
C. resmi
D. dhawuh

14 Dinas Pendidikan (1) Pemerintah Kota Murni
Nomer : 717/176/142.423/2017 (2) Malang, 29 April 2018(3) Lampiran : - (4)
Hal : Pariwara
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Kepala SMP kota Murni
Ing Murni(5)

Assalamu‟alaikum wr br
Paring uninga bilih kagem mengeti dinten Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Murni ngawontenaken lomba ngripta lan maca geguritan antar sekolah kanthi tema Pendidikan. Pramila saking punika kaaturaken dhumateng Bapak/Ibu Kepala Sekolah supados paring wara-wara dhumateng para siswanipun. Lomba ngripta lan maca geguritan badhe dipunwontenaken

Dinten/tanggal : Senin/4 Juni 2018
Jam : 08.00 WIB
Papan : Pendhopo Balai Kota Murni

Mekaten pariwara ingkang saged kaaturaken, awit kawigatosanipun kaaturaken matur sembah nuwun(6)

Wassalamualaikum wr.br

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Murni(7)
Wahyu yulianto (8)
Drs. Wahyu Yulianto, M. Pd(9)
NIP. 197007262004011003

Saka teks layang sing kasediakake, kalebu jenise layang .... 
A. kitir
B. resmi
C. lelayu
D. silaturahmi

15 Kepala Dinas Pendidikan
Kota Murni(7)
Wahyu yulianto (8)
Drs. Wahyu Yulianto, M. Pd(9) 
NIP. 197007262004011003
Saka perangan teks kasebbut, nomer 7 diarani .... 
A. titi mangsa
B. adangiyah
C. paprenah
D. asma terang

Dinas Pendidikan (1) Pemerintah Kota Murni
Nomer : 717/176/142.423/2017 (2) Malang, 29 April 2018(3) Lampiran : - (4)
Hal : Pariwara
Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Kepala SMP kota Murni
Ing Murni(5)

Assalamu‟alaikum wr br
Paring uninga bilih kagem mengeti dinten Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Murni ngawontenaken lomba ngripta lan maca geguritan antar sekolah kanthi tema Pendidikan. Pramila saking punika kaaturaken dhumateng Bapak/Ibu Kepala Sekolah supados paring wara-wara dhumateng para siswanipun. Lomba ngripta lan maca geguritan badhe dipunwontenaken

Dinten/tanggal : Senin/4 Juni 2018
Jam : 08.00 WIB
Papan : Pendhopo Balai Kota Murni
(6)
Mekaten pariwara ingkang saged kaaturaken, awit kawigatosanipun kaaturaken matur sembah nuwun

Wassalamualaikum wr.br

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Murni(7)
Wahyu yulianto (8)
Drs. Wahyu Yulianto, M. Pd(9)
NIP. 197007262004011003

16 Peranngan layang resmi sing bisa nggawe gampang anggone ngatur lan nata arsip, dituduhake nomer ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

17 Panulise layang resmi kudu nggunakake basa kang cetha. Tegese cetha yaiku ....
A. nggunakake basa kang baku lan langsung ana ing pokoke
B. Basane baku, antarane sing kirim lan sing dikirimi padha ngertine
C. Isine layang gampang dimangerteni lan nggunakake basa kang baku
D. Tembung sing digunakake langsung ing pokoke lan padha mangerteni

18 1. kabar kesripahan
2. kertas sakecandhake
3. ana tembung innalilahi wainalilahi rojiun
4. isine saperlune
5. isine diweruhi wong akeh
Saka daftar kasebut, sing nuduhake titikan layang lelayu yaiku nomer .... 
A. 1 lan 3
B. 2 lan 3
C. 2 lan 4
D. 4 lan 5

19 Rinda ulang taun tanggal 28 Maret. Rinda kepingin Rani kanca akrabe nalika SMP bisa teka ing acara ulang taune. Nanging Rani ora bisa teka amarga ana acara. Mula Rani kirim layang marang Rinda. Layang sing dikirim Rinda menyang Rani yaiku layang ....
A. kitir
B. ulem
C. silaturahmi
D. kiriman

20 Manungsa yen wis tuwa bakale ngadhep sing Kuwasa kanthi dibungkus kain/dipocong. Tembang sing dimaksud yaiku tembang....
A. mijil
B. kinanthi
C. pucung
D. asmaradana

21 Mingkar mingkuring angkara 
Akarana karenan mardi siwi 
Sinawung resmining kidung 
Sinuba sinukarta 
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap ing tanah Jawa
Agama ageming aji

Guru wilangan lan guru lagu gatra ka-2 lan ka-6 yaiku .... 
A. 11i, 8a
B. 11u, 8i 
C. 12i, 8a 
D. 12u, 12i

22 “Sinom, taruna, anom” nuduhake sasmitane tembang ....
A. dhandhanggula
B. sinom 
C. durma 
D. pangkur

23 “Luwes, kewes, ndudut ati” iku watake tembang macapat ....
A. gambuh
B. dhandhanggula
C. pucung
D. durma

24 1. asmara
2. sarkara
3. gandheng
4. madu
5. dhandhang

Sasmitane tembang dhandhanggula, saka daftar kasebut yaiku .... 
A. 1, 2 lan 3
B. 1, 4 lan 5
C. 2, 3 lan 4
D. 2, 4 lan 5

25 Paugeran tembang macapat yaiku ana guru lagu, guru wilangan lan guru gatra. tegese guru wilangan yaiku ...
A. aksara vokal sing ana paling mburi saben gatra
B. cacahe wanda/suku kata saben gatra
C. jumlahe wanda ing saben sapada
D. cacahe gatra ing saben sapada

26 Tembang macapat iki duweni watak galak, kereng, lan nesu, mula cocog kanggo ngiringi crita wayang nalika perang. Tembang macapat sing dikarepake yaiku tembang ....
A. gambuh
B. dhandhanggula
C. pucung
D. durma

27 Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekese dur angkara

Tembang kasebut guru gatrane ana .... 
A. 4
B. 5
C. 8
D. 12

28 Manungsa sawise remaja nduweni rasa tresna lan seneng karo lawan jenise. Pranyatan kasebut digambarake tembang macapat ....
A. mijil
B. kinanthi
C. pucung
D. asmaradana

29 Manungsa sawayah-wayah bakal pedhot ruhe kanggo ngadhep marang sing kuwasa. Tembang sing nggambarake manungsa pedhot ruhe yaiku tembang....
A. pucung 
B. kinanthi 
C. megatruh
D. asmaradana

30 Tembang iki nduweni teges nalika 9 wulan dikandhut ibu lan lair. Tembang macapat sing dimaksud yaiku tembang ....
A. pucung
B. mijil
C. kinanthi
D. asmaradana

31 Kinanthi
Mring para murid muridku Jaganen lingkungan iki Mrih mbesuke urip mulya Ndonga ngibadah ra lali Dadya manungsa miguna Jer iku laku utami

Kang kalebu laku utami saka tembang Kinanthi kasebut yaiku .... 
A. Mrih mbesuke kita bisa urip mulya
B. Njaga lingkungan, ngibadah lan miguna
C. Murid-murid njaga lingkungan
D. Dadi manungsa kang miguna

32 Dadiya lakunireku
Cegah dhahar lawan guling 
Lan aja asukan-sukan 
Anganggoa sawatawis
Ala watake wong suka
Suda prayitnaning batin

Isine tembang kasebut yaiku ....
A. Mbiasakake ngurangi mangan, turu, lan ora mung seneng-seneng wae
B. Mbiasakake dulanan guling lan ngurangi turu amarga ala watake wong suka
C. Mbiasakake ngurangi mangan lan seneng dulanan guling supaya ora seneng-seneng wae
D. Mbiasakake mangan lan turu sing kepenak supaya uripe bisa seneng lan sehat

33 Mingkar mingkuring angkara 
Akarana karenan mardi siwi 
Sinawung resmining kidung 
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap ing tanah Jawa
Agama ageming aji

Paugeran tembang kasebut yaiku ....
A. 8a, 11i, 8u,7a, 12u. 8a, 8i
B. 8u, 11a, 8u, 7i, 12a, 8u, 8i
C. 8a, 11i, 8a, 7u, 12u, 8a, 8i
D. 8i, 12i. 8u, 8a, 7i, 12 i, 8a, 8i

34 Bapak pucung renteng renteng kaya kalung
Dawa kaya ula
Pencokanmu wesi miring
Mung disaba si pucung mung turut kutha
Saka tembang kasebut, isine nuduhake tembang .... 
A. mijil
B. kinanthi
C. asmaradana
D. pucung

35 

Sandhangan sing digunakake ing tembung aksara Jawa kasebut yaiku ....
A. wulu
B. layar 
C. cecak 
D. suku

36 „Indonesia nduwe budaya sing sugih banget.‟
Panulise tembung „sugih‟ ing aksara Jawa sing bener yaiku ....

37 „Indonesia nduwe budaya sing sugih banget.‟
Kanggo nulis tembung „Indonesia‟ aksara swara swara sing digunakake yaiku ....

38 

Panulise aksara swara sing bener, saka daftar kasebut yaiku ...
A. 1, 2 lan 3
B. 2, 4 lan 5
C. 2, 3 lan 5
D. 3, 4 lan 5

39 „Wulan ngarep bapak tugas ana ing Arab.‟ 
Panulise „Arab‟ ing aksara Jawa yaiku ....

40

Panulise aksara Latin saka 
 yaiku ....
A. luwe 
B. suwe 
C. gawe 
D. rame

41 „Kudu sinau sing temenan.‟
Ukara kasebut yen ditulis aksara Jawa, panulise yaiku ...

42 Jenise aksara Murda yaiku: Sa, Pa, Ta, Nya, Na, Ka, Ga lan Ba. Sing kalebu jenise aksara Murda yaiku....

43 

Ukara kasebut, yen ditulis aksara Latin panulise yaiku ...
A. Kowe karo aku. 
B. Kowe ora lali. 
C. Aku lali kowe. 
D. Aku karo kowe.

44 “Aku menyang Surabaya numpak sepur.” Panulise „Surabaya‟ing aksara Jawa yaiku ...

45 “Aku ngumbah tas.” Ukara kasebut yen ditulis aksara Jawa, panulise yaiku ...

46 

Ukara kasebut, yen ditulis aksara Latin yaiku ... 
A. Marsini sinau maca.
B. Markini sinau maca. 
C. Marpini sianu maca.
D. Martini sinau maca.

47 1. Kediri
2. Desa
3. Susi
4. Bangunan
5. Tomi
Saka daftar kasebut, sing ditulis aksara Murda yaiku nomer .... 
A. 1, 2 lan 4
B. 1, 3 lan 5
C. 2, 3 lan 5
D. 2, 4 lan 5

48 Kartinasari tuku buku.
Aksara Murda ing tembung „Kartinasari‟ ditulis ana ing aksara ....
A. ka 
B. ti 
C. na 
D. sa

49 

Wacane ukara kasebut yaiku ...
A. Wong salah mesthi konangan.
B. Wong salah bakal seleh.
C. Wong salah bakal konangan.
D. Wong salah mesthi ketemon.

50

Ukara aksara Jawa kasebut, yen ditulis aksara Latin panulise yaiku ... 
A. Rati maca komik.
B. Rasi maca komik. 
C. Rani maca komik. 
D. Sari maca komik.

Demikian artikel tentang √ Latihan Soal UKK Bahasa Jawa SMP Kelas 8 Tahun 2019/2021. Semoga bermanfaat..
Advertisement

Baca juga:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar