--> Skip to main content

Soal dan Jawaban UTS PAI SMA Kelas 12 Semester 2 Tahun 2021

Siswa.adriyan.id | Hai sobat, berikut ini adalah Soal dan Jawaban UTS PAI SMA Kelas 12 Semester 2 2021 tahun pelajaran 2019/2021. Yang mana para bapak/ibu guru bisa menggunakannya sebagai bahan pembuatan naskah asli UTS mendatang.

Selain itu, adik - adik pun juga bisa menggunakannya sebagai bahan pembelajaran agar bisa mendapatkan nilai ujian yang lebih baik. Walau pun sebenarnya UTS ini di kebanyakan sekolah sudah hilang sih, karena pergantian kurikulum 2013 revisi. 


Soal dan Jawaban UTS PAI SMA Kelas 12 Semester 2 Tahun 2021

Soal dan Jawaban UTS PAI SMA Kelas 12 Semester 2

PAI adalah mata pelajaran keagamaan yang akan diujikan kepada seluruh siswa SMA semua jurusan yang beragama islam.

Artikel ini menyediakan soal UTS PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas 12 ini dalam berjumlah 40 butir soal dan kunci jawaban yang dilampirkan file PDF yang bisa kamu download secara gratis pada artikel ini. Berikut ini linknya :

Soal dan Jawaban UTS PAI SMA Kelas 12 Semester 2 2021. DOWNLOAD

Baiklah, langsung saja berikut ini adalah  Soal dan Jawaban UTS PAI SMA Kelas 12 Semester 2 2021, Online. Selamat mengerjakan...

1. Fenomena alam, seperti api itu sifatnya panas dan membakar, matahari terbit dari ufuk timur, dan terbenam di ufuk barat serta adanya pergantian siang dan malam merupakan contoh dari ....
a. sunatullah
b. Sunatullah alamiah
c. sunatullah qauliyah
d. Lauh mahfuz
e. sunatullah kauniyah

Jawaban : E

2. Perwujudan dari kehendak Allah SWT. Terhadap semua makhluk-Nya dalam bentuk-bentuk dan ukuran tertentu di sebut....
a. qada
b. qudrat
c. al-masyi’ah
d. al-kitabah
e. qadar

Jawaban : E

3. Segala sesuatu yang menimpa manusia, sebenarnya telah ditulis/ ditetapkan oleh Allah di....
a. rahim Ibu
b. muka bumi
c. alam akhirat
d. lauhul mahfudz
e. langit pertama

Jawaban : D

4. Dibawah ini yang tergolong takdir mubram adalah....
a. kekayaan yang di miliki
b. kematian seseorang
c. ketekunan berikhtiar
d. kebahagiaan seseorang
e. pangkat/ jabatan

Jawaban : B

5. Pernyataan berikut yang tergolong takdir mu’allaq adalah ....
a. terbitnya matahari dari arah timur
b. saat lahirnya seseorang dari kandungan
c. terbentangnya dataran bumi yang luas
d. kebahagiaan hidup seseorang dalam hidup
e. matinya seseorang di dunia ini

Jawaban : D

6. Beriman kepada qada dan qadar Allah berarti....
a. meyakini bahwa Allah itu maha kuasa
b. percaya bahwa Allah itu bersifat rahman dan rahim
c. meyakini sepenuh hati bahwa ketetapan Allah pasti berlaku
d. percaya dan meyakini bahwa Allah itu kekal
e. meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah maha tahu

Jawaban : C

7. Sikap mukmin dan muslim terhadap takdir Allah seharusnya....
a. menerima dengan senang hati dan lapang dada
b. menerima jika takdir itu sesuai dengan harapan kita
c. tidak menerima jika takdir yang menimpa tidak sesuai harapan
d. mengumpat jika harapan tidak terpenuhi oleh Allah
e. hati selalu tidak puas sekalipun kondisi menggembirakan

Jawaban : A

8. Berserah diri sepenuhnya kepada Allahdalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari suatu keadaan disebut..
a. tawakal
b. optimis
c. qanaah
d. ikhtiar
e. zuhud 

Jawaban : A

9. Allah berfirman yang maksudnya ”Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri”
a. mengupayakan tercapainya suatu tujuan dengan segala macam cara
b. berhati-hati dalam bertindak, berbuat dan bertingkah laku selama hidup
c. berikhtiar secara maksimal, selanjutnya bertawakkal kepada Allah
d. membuat rencana/ program yang matang sebelum berbuat
e. memainkan peran dalam hidup, ibarat pelaku utama dalam sandiwara

Jawaban : C

10. Allah menciptakan segala sesuatu telah diberi ukuran-ukuran yang pasti. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Allah ....
a. memberi kebebasan hidup makhluknya berbuat segala sesuatu
b. berkuasa merencanakan, mengatur dan menetapkan segala sesuatu
c. membuat pernyataan terhadap ciptaan/ makhluk-Nya bersifat abadi
d. adalah zat yang mempunyai sifat kekekalan yang abadi
e. tuhan yang esa dan tidak boleh disekutukan dengan yang lain 

Jawaban : B

11. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggapai apa yang diinginkannya disebut...
a. ikhtiar
b. tawakal
c. qanaah
d. zuhud
e. optimis

Jawaban : A

12. Contoh konsep Allah yang pasti adalah…
a. hidup matinya manusia
b. bekerja dengan giat akan mendapat hasil yang baik
c. manusia diciptakan dengan derajat yang sama dengan makhluknya
d. menanam pohon berharap akan menuai buahnya
e. usaha yang berhasil

Jawaban : A

13. Iman kepada qada dan qadar dapat berfungsi sebagai ....
a. penanda bahwa manusia tidak dapat berbuat apa-apa
b. penambah rasa kagum terhadap kebesaran Allah swt
c. stabilisator dalam hidup
d. sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah karena Dialah yang telah mengatur jalan manusia
e. introspeksi terhadap kelemahan manusia

Jawaban : D

14. Salah satu sikap orang beriman kepada qadha dan qadar adalah..
a. selalu optimis
b. selalu pasrah
c. selalu pesimis
d. selalu mengandalkan pertolongan
e. selalu mengeluh

Jawaban : A

15. Agar ikhtiar dapat berhasil dengan baik, maka harus diusahakan dengan cara berikut, kecuali...
a. menguasai bidangnya
b. usaha dengan sungguh-sungguh
c. berdoa kepada Allah
d. dengan hati jujur dan ikhlas
e. dengan berbagai cara ditempuh

Jawaban : E

16. Perhatikan pernyataan – pernyataan berikut !
1. Memperoleh pahala dan terhindar dari siksa
2. mendorong untuk senantiasa beriman dan beramal saleh
3. terhindar dari malapetaka dan bencana
4. memperkuat keyakinan bahwa Allah swt itu maha kuasa dan maha adil
5. dicintai dan disayangi oleh semua makhluk
Dari pernyataan- pernyataan tersebut, yang termasuk hikmah beriman pada hari akhir adalah ....
a. 1,2 dan 3
b. 3, 4 dan 5
c. 1, 2 dan 4
d. 2, 4 dan 5
e. 2, 3 dan 4

Jawaban : C

17. Sebenarnya yang dimaksud dengan hari kiamat adalah ....
a. hari dibangunkannya ahli kubur
b. hari dikumpulkannya manusia di mahsyar
c. hari hancurnya alam semesta
d. hari di balasnya semua amal manusia
e. hari ditimbangnya semua perbuatan manusia

Jawaban : C

18. Urutan tempat kehidupan manusia pasca kematian berikut ini yang paling benar adalah…
a. alam barzakh, hisab, padang mahsyar, shirath, surga dan neraka
b. alam barzakh, padang mahsyar, hisab, shirat, surga atau neraka
c. alam barzakh, padang mahsyar, shirat, hisab, surga dan neraka
d. alam barzakh, padang mahsyar, hisab, surga dan neraka
e. alam barzakh, hisab, shirath, padang mahsyar, surga atau neraka

Jawaban : B

19. Padang Mahsyar adalah tempat ....
a. bangkitnya manusia dari kubur
b. berkumpulnya ahli neraka
c. peniupan sangkakala oleh malaikat isrofil
d. manusia yang memperoleh pengampunan Allah
e. berkumpulnya manusia setelah di bangkitkan 

Jawaban : E

20. Yaumul ba’ats adalah ...
a. hari datangnya kegoncangan
b. hari datangnya kebenaran
c. hari pertemuannya dengan Allah
d. hari dibangkitkannya manusia dari kubur
e. hari terjadinya keributan 

Jawaban : D

21. Hari perhitungan amal baik dan buruk disebut ....
a. yaumul talak
b. yaumul haqqah
c. yaumul hisab
d. yaumul jami’
e. yaumul jaza

Jawaban : C

22. Perhatikan pernyatan – pernyataan berikut !
1. bertindak dengan penuh tanggung jawab
2. berserah diri pada nasib dan tidak mau berusaha
3. pandangan hidupnya senantiasa optimis
4. ragu – ragu dalam bertindak karena takut salah
5. kehidupan yang saleh dimasyarakat
Dari pernyataan – pernyataan tersebut, yang termasuk fungsi beriman pada hari akhir bagi kehidupan dunia adalah ....
a. 1, 2 dan 3
b. 1, 3 dan 5
c. 2, 3 dan 4
d. 2, 3, 4 dan 5
e. 3, 4 dan 5

Jawaban : C

23. Jembatan yang membentang dari Mahsyar sampai surga disebut ....
a. firdaus
b. jahanam
c. ma’wa
d. mizan
e. syirath

Jawaban : E

24. Yang mengetahui peristiwa hari akhir hanya Allah SWT. Manusia hanya diberi tanda-tandanya dengan tujuan..
a. sebagai peringatan kepada manusia
b. mendidik manusia menjadi lebih baik
c. melupakan semua urusan di dunia
d. menakuti semua manusia di dunia
e. menjelaskan proses terjadinya hari akhir

Jawaban : A

25. Sebelum dihisab, manusia ditunjukan dengan..
a. kebahagiaan mereka
b. siksaan dineraka
c. amal perbuatannya yang ditulis oleh malaikat Rakib dan malaikat Atid
d. keluarga yang berkumpul
e. semua amal kebaikan yang dikerjakan di dunia

Jawaban : C

26. Diciptakannya langit, bumi, siang, dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi..
a. orang yang mau berpikir
b. orang yang mau percaya
c. orang yang takwa
d. orang yang beriman
e. orang yang pandai

Jawaban : A

27. Allah SWT. Menciptakan apa saja yang ada dilangit dan di bumi, semuanya untuk…
a. kepentingan Allah sendiri
b. orang yang membutuhkan
c. kesejahteraan makhluk
d. kesejahteraan makhluk hidup
e. saling memberi manfaat dengan yang lain

Jawaban : D

28. Dalam QS. Ali Imran:191 dijelaskan bahwa ulil Albab selalu mengingat Allah SWT. dalam..
a. susah dan senang
b. mendapat nikmat yang berlebih
c. mengerjakan kebajikan
d. salat, bekerja, dan berpergian
e. berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring

Jawaban : E

29. Pada lafal terdapat hukum bacaan…
a. ikhfa
b. idghom bilaghunah
c. iqlab
d. idghom bighunah
e. idzhar

Jawaban : A

30. lafaz tersebut mengandung hukum bacaan....
a. ikhfa
b. idzhar
c. idgham bigunnah
d. idgham bila gunnah
e. iqlab

Jawaban : A

31. Menikahi wanita banyak hal yang dipilih. Diantaranya kecantikan, kekayaan, keturunan, kepandaian, namun yang paling pokok menurut islam, pilihan berdasarkan ....
a. kecantikan dan rupawan
b. keturunan dan kekayaan materi
c. kekayaan dan pekerjaan
d. jabatan dan pangkat calon istri
e. kesamaan dalam beragama islam

Jawaban : E

32. Yang menjamin halalnya pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan sahnya hidup berumah tangga adalah ....
a. wali dan saksi
b. akad nikah
c. mahar
d. walimah
e. ijab dan qabul

Jawaban : B

33. Hal berikut yang tidak termasuk rukun nikah adalah ....
a. calon mempelai wanita
b. wali dan dua orang saksi
c. ijab kabul
d. penghulu
e. calon mempelai pria

Jawaban : D

34. Berikut ini yang bukan tujuan menikah adalah ....
a. mendapat keturunan yang sah
b. berbagi kasih sayangm suka dan duka antara suami istri
c. mendapatkan warisan
d. mengikuti sunah rasul
e. membentuk keluarga yang sakinah

Jawaban : C

35. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon istri kecuali ...
a. orangnya jelas
b. tidak mendapat ijin dari walinya
c. bukan mahramnya
d. tidak dalam masa iddah
e. tidak bersuami

Jawaban : B

36. Diantara para wali berikut yang paling utama menjadi wali adalah...
a. kakek dari ayah
b. paman
c. ayah kandung
d. saudara
e. hakim

Jawaban : C

37. Berikut ini yang tidak termasuk mahram sebab nasab / keturunan adalah ....
a. anak dan cucu perempuan serta seterusnya ke bawah
b. saudara perempuan dari ayah
c. saudara perempuan dari ibu
d. saudara perempuan sepersusuan
e. anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah

Jawaban : A

38. kewajiban istri terhadap suami adalah ....
a. membiarkan anak terlantar
b. menerima pemberian suami yang banyak
c. memerintah suami
d. menerima pemberian suami ala kadarnya
e. menolak perintah suami

Jawaban : D

39. Idah wanita yang cerai karena suaminya meninggal dunia adalah ...
a. 3 kali sucian
b. 4 bulan 10 hari
c. 3 bulan
d. 4 bulan
e. sampai melahirkan

Jawaban : B

40. Masa Iddah wanita yang dicerai suaminya padahal sedang hamil ialah ....
a. 3 bulan
b. 4 bulan 10 hari
c. 3 kali suci
d. sampai melahirkan
e. empat bulan

Jawaban : D

41. Perhatikan pernyataan – pernyataan berikut!
1. istri melakukan kesalahan terhadap suami
2. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
3. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
4. istri usianya lebih tua dari suaminya
5. istri tidak dapat melahirkan keturunan
Dari pernyataan – pernyataan tersebut yang termasuk alasan dibolehkannya pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang adalah ..
a. 1, 2 dan 3
b. 1, 3 dan 4
c. 2, 3 dan 4
d. 2, 3 dan 5
e. 3, 4 dan 5

Jawaban : D

42. Hadis nabi yang menyatakan” Perbuatan halal, tetapi dibenci oleh Allah” adalah...
a. nikah
b. talak
c. rujuk
d. pacaran
e. membujang

Jawaban : B

43. Perceraian yang dijatuhkan atas kehendak suami disebut...
a. khuluk
b. fasakh
c. li’a,n
d. talak
e. nusyuz

Jawaban : A

44. Nikah mut’ah adalah...
a. perkawinan untuk masa selamanya
b. perkawinan sampai tua
c. perkawinan sampai mati
d. perkawinan untuk masa yang telah ditentukan (kawin kontrak)
e. perkawinan pada anak yang masih kecil

Jawaban : D

45. Ilmu yang membahas tentang harta peninggalan orang yang meninggal dunia adalah...
a. munakahat
b. mawaris
c. harta warisan
d. ahli waris
e. pembagian harta waris

Jawaban : B

46. Berikut merupakan pembiayaan pengurusan jenazah sebelum dibagikannya harta warisan, kecuali..
a. biaya memandikan
b. biaya mengkafani
c. biaya pemakaman
d. melunasi utang si mayat
e. biaya tahlilan

Jawaban : E

47. Hukum menunaikan seluruh wasiat selama tidak melebih jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalan adalah..
a. wajib
b. sunah
c. haram
d. makruh
e. mubah

Jawaban : A

48. Berikut ini merupakan faktor yang menyebabkan seseorang tidak memperoleh pembagian harta warisan yaitu...
a. kekeluargaan
b. memerdekakan budak
c. seagama
d. pernikahan
e. pembunuh

Jawaban : E

49. Berikut ini yang termasuk ahli furud dari ahli waris, kecuali...
a. 1/2
b. 1/4
c. 1/8
d. 2/3
e. 1/5

Jawaban : E

50. Berikut ini adalah manfaat diterapkannya hukum waris, kecuali..
a. terciptanya keharmonisan dalam keluarga
b. menghindari perselisihan
c. terciptanya pembagian yang adil
d. merugikan ahli waris perempuan
e. terciptanya kerukunan

Jawaban : D

Demikian artikel tentang √ Soal UTS PAI SMA Kelas 12 Semester 2 K13 2021, Online. Semoga bermanfaat...
Advertisement

Baca juga:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar