--> Skip to main content

√ Latihan Soal PAT Bahasa Jawa SMP Kelas 8 Tahun 2020/2021

Berikut ini adalah Latihan Soal PAT Bahasa Jawa SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 guna digunakan untuk tahun pelajaran 2020/2021 mendatang. Tapi maaf, karena soal ini tidak ada kunci jawaban. Dan untuk materi serta kisi - kisi PAT, sayamenggunakan acuan dari kurikulum 2013 revisi. 

Jumlah keseluruhan soal PAT Bahasa Jawa kelas 8 ini adalah 50 butir soal pilihan ganda. Dengan soal yang terbagi atas soal online dan PDF yang bisa sobat download secara gratis.


√ Latihan Soal PAT Bahasa Jawa SMP Kelas 8 Tahun 2020/2021

Soal PAT Bahasa Jawa SMP Kelas 8

Baik guru maupun siswa bisa menggunakan soal PAT ini sebagai bahan evaluasi dari butir soal Bahasa Jawa Kelas 8 dan menjadikannya referensi dalam pembuatan soal asli yang akan diujikan kepada anak didiknya kelak. 

Dan untuk siswa kelas 8 sebagai bahan latihan ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk mata pelajaran Bahasa Jawa ini.

√ Latihan Soal PAT Bahasa Jawa SMP Kelas 8 Tahun 2021 K13 PDF, DOWNLOAD 

Baiklah, langsung saja berikut ini adalah √ Latihan Soal PAT Bahasa Jawa SMP Kelas 8 Tahun 2019/2021. Selamat mengerjakan...

1

Layang kasebut tuladhane layang .... 
A. paturan
B. lelayu
C. kitir
D. silaturahmi

2 Layang iki dikirim saka instansi pemerintah/swasta,. Layang singdikarepake yaiku layang ...
A. paturan 
B. iber-iber 
C. pariwara
D. resmi

3

Layang kasebut, tuladhane layang ....
A. paturan
B. kitir
C. lelayu
D. silaturahmi

4 Layang iki ditulis ing kertas sakecandhake, isine ringkes lan sakperlune, uga ora nganggo amplop.
Titikan layang kasebut kalebu jenise layang ....
A. ganep
B. kitir
C. resmi
D. dhawuh


Saka teks layang sing kasediakake, kalebu jenise layang .... 
A. kitir
B. resmi
C. lelayu
D. silaturahmi

6 Kepala Dinas Pendidikan Kota Murni(7)
Wahyu yulianto (8)
Drs. Wahyu Yulianto, M. Pd(9) 
NIP. 197007262004011003
Saka perangan teks kasebut, nomer 7 diarani ....
A. titi mangsa 
B. adangiyah 
C. paprenah
D. asma terang


Perangan layang resmi sing bisa nggawe gampang anggone ngatur lan nata arsip, dituduhake nomer ....
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

8 Panulise layang resmi kudu nggunakake basa kang cetha. Tegese cetha yaiku ....
A. nggunakake basa kang baku lan langsung ana ing pokoke
B. Basane baku, antarane sing kirim lan sing dikirimi padha ngertine
C. Isine layang gampang dimangerteni lan nggunakake basa kang baku
D. Tembung sing digunakake langsung ing pokoke lan padha mangerteni

9 1. kabar kesripahan
2. kertas sakecandhake
3. ana tembung innalilahi wainalilahi rojiun
4. isine saperlune
5. isine diweruhi wong akeh
Saka daftar kasebut, sing nuduhake titikan layang lelayu yaiku nomer ....
A. 1 lan 3
B. 2 lan 3
C. 2 lan 4
D. 4 lan 5

10 Rinda ulang taun tanggal 28 Maret. Rinda kepingin Rani kanca akrabe nalika SMP bisa teka ing acara ulang taune. Nanging Rani ora bisa teka amarga ana acara. Mula Rani kirim layang marang Rinda. Layang sing dikirim Rinda menyang Rani yaiku layang ....
A. kitir
B. ulem
C. silaturahmi
D. kiriman

11

Tuladha layang kasebut diarani layang .... 
A. paturan
B. kitir
C. ulem
D. silaturahmi

12 Tuladha layang kasebut diarani layang ....

A. paturan
B. kitir
C. ulem
D. silaturahmi

13 

Saka gambar kasebut, bedane layang nomer 1 karo nomer 2 yaiku...
A. Gambar 1, layang ulem amarga isine menehi ucapan ulang taun. Gambar 2, layang kitir,amarga isine singkat.
B. Gambar 1, layang lelayu, amarga isine ngundang ulang taun. Gambar 2, layang kitir,amarga isine singkat.
C. Gambar 1, layang ulem, amarga isine ngundang ulang taun. Gambar 2, layang iber-iber amarga isine ngucapake ulang taun.
D. Gambar 1, layang silaturahmi amarga isine ngraketake paseduluran. Gambar 2, layang ulem sing isine ngundang ing acarane.

14 “Sesarengan serat punika kula nagturi kabar dhateng Bapak, menawi kula sehat walafiat. Mugi Bapak kalian Ibu saha adhik-adhik sehat sedaya.”

Perangan teks kasebut nuduhake perangan .... 
A. purwaka basa
B. surasa basa 
C. wasana basa 
D. adangiyah

15 

Pranyatan sing bener miturut teks layang kasebut yaiku ...
A. Lolita kangen marang Hesty lan Lolita kepingin menyang Rungkut
B. Hesty ngajak Lolita menyang Kenjeran wulan Juni yen ora ana acara.
C. Lolita karo Hesty kanca SD ing Surabaya, Lan Lolita wulan Juni menyang Rungkut. 
D. Eyange Lolita ana ing Rungkut, lan Hesty dijak menyang Kenjeran wulan Juni.

16 Lol, ibu lan bapakku Juni mengko arep sowan menyang eyang ing Rungkut. Aku kepingin ndherek amarga aku kangen karo Lolita. Aku kepingin dolan bareng karo Lolita ing Kenjeran. Muga-muga Lolita ora ana acara yo. Aku kepingin mangan lontong kupang lan tuku iwak asin ing kana. Muga- muga Lolita ora ana acara yo.(4)

Perangan layang kasebut, diarani ....
A. purwaka basa
B. surasa basa 
C. wasana basa 
D. adangiyah

17

Layang kasebut kalebu jenise layang .... 
A. dhawuh
B. kitir
C. ulem
D. pariwara

18 “Saka Eyangmu, saka kancamu, Putranipun Bapak”
Perangan kasebut nuduhake perangan .... 
A. titi mangsa
B. adangiyah
C. paprenah
D. asma terang

19 “Cekap semanten, kula aturaken agunging panuwun mugi Gusti Allah paring berkah dhumateng panjenengan sami.

Wassalamualaikum Wr Wb”
Perangan layang kasebut diarani .... 
A. purwaka basa
B. surasa basa 
C. wasana basa 
D. adangiyah

20 Bapak pucung renteng renteng kaya kalung
Dawa kaya ula
Pencokanmu wesi miring
Mung disaba si pucung mung turut kutha

Saka tembang kasebut, isine nuduhake tembang .... 
A. mijil
B. kinanthi
C. asmaradana
D. pucung

21 Mingkar mingkuring angkara 
Akarana karenan mardi siwi 
Sinawung resmining kidung 
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap ing tanah Jawa
Agama ageming aji

Paugeran tembang kasebut yaiku .... 
A. 8a, 11i, 8u,7a, 12u. 8a, 8i
B. 8u, 11a, 8u, 7i, 12a, 8u, 8i
C. 8a, 11i, 8a, 7u, 12u, 8a, 8i
D. 8i, 12i. 8u, 8a, 7i, 12 i, 8a, 8i
22 Dadiya lakunireku
Cegah dhahar lawan guling 
Lan aja asukan-sukan 
Anganggoa sawatawis
Ala watake wong suka
Suda prayitnaning batin

Isine tembang kasebut yaiku ....
A. Mbiasakake ngurangi mangan, turu, lan ora mung seneng-seneng wae
B. Mbiasakake dulanan guling lan ngurangi turu amarga ala watake wong suka
C. Mbiasakake ngurangi mangan lan seneng dulanan guling supaya ora seneng-seneng wae
D. Mbiasakake mangan lan turu sing kepenak supaya uripe bisa seneng lan sehat
23 Kinanthi
Mring para murid muridku
Jaganen lingkungan iki
Mrih mbesuke urip mulya
Ndonga ngibadah ra lali
Dadya manungsa miguna
Jer iku laku utami

Ka ng kalebu laku utami saka tembang Kinanthi kasebut yaiku ....
A. Mrih mbesuke kita bisa urip mulya
B. Njaga lingkungan, ngibadah lan miguna
C. Murid-murid njaga lingkungan
D. Dadi manungsa kang miguna

24 Tembang iki nduweni teges nalika 9 wulan dikandhut ibu lan lair. Tembang macapat sing dimaksud yaiku tembang ....
A. pucung
B. mijil
C. kinanthi
D. asmaradana

25 Manungsa sawayah-wayah bakal pedhot ruhe kanggo ngadhep marang sing kuwasa. Tembang sing nggambarake manungsa pedhot ruhe yaiku tembang....
A. pucung 
B. kinanthi 
C. megatruh
D. asmaradana

26 Manungsa sawise remaja nduweni rasa tresna lan seneng karo lawan jenise. Pranyatan kasebut digambarake tembang macapat ....
A. mijil
B. kinanthi
C. pucung
D. asmaradana
27 Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekese dur angkara

Tembang kasebut guru gatrane ana ....
A. 4
B. 5
C. 8
D. 12

28 Tembang macapat iki duweni watak galak, kereng, lan nesu, mula cocog kanggo ngiringi crita wayang nalika perang. Tembang macapat sing dikarepake yaiku tembang ....
A. gambuh
B. dhandhanggula
C. pucung
D. durma

29 Paugeran tembang macapat yaiku ana guru lagu, guru wilangan lan guru gatra. tegese guru wilangan yaiku ...
A. aksara vokal sing ana paling mburi saben gatra
B. cacahe wanda/suku kata saben gatra
C. jumlahe wanda ing saben sapada
D. cacahe gatra ing saben sapada

30 1. asmara
2. sarkara
3. gandheng
4. madu
5. dhandhang
Sasmitane tembang dhandhanggula, saka daftar kasebut yaiku .... 
A. 1, 2 lan 3
B. 1, 4 lan 5
C. 2, 3 lan 4
D. 2, 4 lan 5

31 “Luwes, kewes, ndudut ati” iku watake tembang macapat ....
A. gambuh
B. dhandhanggula
C. pucung
D. durma

32 “Sinom, taruna, anom” nuduhake sasmitane tembang ....
A. dhandhanggula
B. sinom 
C. durma 
D. pangkur

33 Mingkar mingkuring angkara 
Akarana karenan mardi siwi 
Sinawung resmining kidung 
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap ing tanah Jawa
Agama ageming aji

Guru wilangan lan guru lagu gatra ka-2 lan ka-6 yaiku .... 
A. 11i, 8a
B. 11u, 8i 
C. 12i, 8a 
D. 12u, 12i

34 Manungsa yen wis tuwa bakale ngadhep sing Kuwasa kanthi dibungkus kain/dipocong. Tembang sing dimaksud yaiku tembang....
A. mijil
B. kinanthi
C. pucung
D. asmaradana

35

Ukara aksara Jawa kasebut, yen ditulis aksara Latin panulise yaiku ... 
A. Rati maca komik.
B. Rasi maca komik. 
C. Rani maca komik.
D. Sari maca komik.

36

Wacane ukara kasebut yaiku ...
A. Wong salah mesthi konangan. 
B. Wong salah bakal seleh.
C. Wong salah bakal konangan. 
D. Wong salah mesthi ketemon.

37 Kartinasari tuku buku.
Aksara Murda ing tembung „Kartinasari‟ ditulis ana ing aksara ....
A. ka 
B. ti 
C. na 
D. sa

38 1. Kediri
2. Desa
3. Susi
4. Bangunan
5. Tomi
Saka daftar kasebut, sing ditulis aksara Murda yaiku nomer .... 
A. 1, 2 lan 4
B. 1, 3 lan 5
C. 2, 3 lan 5
D. 2, 4 lan 5

39 

Ukara kasebut, yen ditulis aksara Latin yaiku ... 
A. Marsini sinau maca.
B. Markini sinau maca. 
C. Marpini sianu maca. 
D. Martini sinau maca.

40 “Aku ngumbah tas.” Ukara kasebut yen ditulis aksara Jawa, panulise yaiku ...

41 “Aku menyang Surabaya numpak sepur.” Panulise „Surabaya‟ing aksara Jawa yaiku ...

42 

Ukara kasebut, yen ditulis aksara Latin panulise yaiku ... 
A. Kowe karo aku.
B. Kowe ora lali. 
C. Aku lali kowe.
D. Aku karo kowe.

43 Jenise aksara Murda yaiku: Sa, Pa, Ta, Nya, Na, Ka, Ga lan Ba. Sing kalebu jenise aksara Murda yaiku ....


44 „Kudu sinau sing temenan.‟
Ukara kasebut yen ditulis aksara Jawa, panulise yaiku ...

45 
Panulise aksara Latin sakayaiku ....
A. luwe 
B. suwe 
C. gawe 
D. rame

46 „Wulan ngarep bapak tugas ana ing Arab.‟ Panulise „Arab‟ ing aksara Jawa yaiku ....

47 

Panulise aksara swara sing bener, saka daftar kasebut yaiku ... 
A. 1, 2 lan 3
B. 2, 4 lan 5
C. 2, 3 lan 5
D. 3, 4 lan 5

48 „Indonesia nduwe budaya sing sugih banget.‟
Kanggo nulis tembung „Indonesia‟ aksara swara swara sing digunakake yaiku ....

49 „Indonesia nduwe budaya sing sugih banget.‟
Panulise tembung „sugih‟ ing aksara Jawa sing bener yaiku ....

50 

Sandhangan sing digunakake ing tembung aksara Jawa kasebut yaiku .... 
A. wulu
B. layar 
C. cecak 
D. suku

Demikian artikel tentang √ Latihan Soal PAT Bahasa Jawa SMP Kelas 8 Tahun 2019/2021. Semoga bermanfaat..
Advertisement

Baca juga:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar